لوازم خط برق رسان: طرح ریزی و مدلسازی لوازم خط برق رسان

Description

 لوازم خط برق رسان طولی و عرضی از جمله دیگر تولیدات این مجموعه می باشد که از قبیل سی ریل خط مستقیم، خط منحنی، قرقره گردان و ثابت، قرقره تیرآهنی، قرقره خط منحنی و سایر لوازم مربوط به خط برق رسان می باشد.

برای حرکت عرضی جرثقیل های سبک از سی ریل و قرقره های سبک استفاده می شوداما برای  از خط برق تیرآهنی به همراه قرقره تیرآهنی استفاده می شود؛ Heavy Duty جرثقیل های سنگین اصطلاحا

این شرکت در زمینه خط برق رسان عرضی و طولی برای جرثقیل های سبک و سنگین فعال می باشد. دربرخی از نقاط به دلیل به صرفه بودن به جای شین برق از سی ریل و قرقره در طول مسیر استفاده می شود.